Dës Formatioun riicht sech un Lycéesbibliothecairen aus dem Réseau bibnet.lu

 

 

Multikulturalitéit: eng Erausfuerderung fir d’Schoulbibliothéik?
Referenten : Antonia Ganeto, Pierre Diellissen (ikl)
Dauer : 1 Dag
Ziler :
  • Sech dem Afloss vun der Kultur op d’Erzéiung an d’Bildung bewosst ginn
  • Sech dem Afloss vun der Kultur op déi eege Siicht op d’Welt an op dat eegent Handele bewosst sinn
  • Kompetenzen entwéckelen, fir besser mat Leit aus anere Kulturkreeser kënnen ze kommunizéieren
  • Iddien entwéckelen, fir der Diversitéit an der Schoul ze begéinen
Inhalt :
  • Lëtzebuerg multikulturell: eng Bestandsopnam
  • Interkulturell Kommunikatioun a Kompetenzen
  • Afloss vu Kultur op d’Erzéiung an d’Bildung
  • Reflektioun an Diskussioun iwwer den Afloss vun der Interkulturalitéit op d’Aarbecht an der Schoulbibliothéik, mam Zil z’iwwerleeën, wéi een d’Inhalter vum Workshop kann um Terrain ëmsetzen.
Methoden : Präsentatiounen, Spiller, Übungen, Diskussiounen
Supports de cours / Ressources

 

Portail de recherche unifié a-z.lu

a-z.lu est l’outil de recherche unifié qui donne un accès direct aux catalogues des bibliothèques du réseau bibnet.lu ainsi qu’aux contenus des bibliothèques numériques eluxemburgensia.lu de la BnL et findit.lu du Consortium Luxembourg.

a-z.lu vous permet de visualiser rapidement la liste de vos résultats de recherche, de consulter les notices bibliographiques, les tables des matières et les images de couverture. Grâce aux options de filtrage, vous avez la possibilité d’affiner vos résultats et de choisir parmi différents supports imprimés ou numériques : livres, périodiques, documents audiovisuels, gratuitement empruntables ou directement accessibles en ligne.