Schéi Feierdeeg

Mir wënschen Iech schéi Feierdeeg

an e gutt neit Joer 2022!

Annick, Christel, Florence, Jackie, Jacqueline, Martine, Trixy, Vicky

D’Equipe vum Réseau bibnet.lu

print